Despre noi

Patronatul APEMIN este o entitate neguvernamentala ce reprezinta interesele producatorilor de ape minerale din Romania.

 • Capitolul I
  DISPOZITII GENERALE

  Art.1. In temeiul Legii Patronatelor nr.356/10 iulie 2001 si a Ordonantei nr.26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, urmatoarele societati comerciale:

  1. SC ROMAQUA GROUP SA BORSEC, cu sediul in Borsec, jud.Harghita,
  2. SC DORNA APEMIN SA, cu sediul in Bucuresti,
  3. SC PERLA HARGHITEI SA, cu sediul in Sancraieni, jud.Harghita,
  4. SC APEMIN TUSNAD SA, cu sediul in Tusnad Nou, jud.Harghita,
  5. SC RIO BUCOVINA SRL, cu sediul in Bucuresti,
  6. SC APEMIN ZIZIN SA, cu sediul in Zizin, jud.Brasov,
  7. APE MINERALE BOHOLT SRL, cu sediul in Deva, jud.Hunedaora,
  8. SC WEGA INVEST SRL, cu sediul in Valcele, jud.Brasov,
  9. ARAMIN , cu sediul in Oradea, jud.Bihor,
  10. MINERAL QUANTUM SRL, cu sediul in SANCRAIENI, Str. Bailor nr.69/B, jud.Harghita,
  11. NOVA OAS SRL cu sediul in Negresti Oas, jud.Satu Mare,
  12. ORVELL SRL MALNAS cu sediul in Brasov, jud.Brasov,
  13. NATURAL GROUP SRL cu sediul in Bicazul Ardelean, jud.Neamt,

  Prin liberul consimtamant exprimat in Adunarea Generala din 4 februarie
  2009 am hotarat ca Patronatul APEMIN (denumit in continuare “Patronatul”) sa se organizeze si sa-si desfasoare activitatea potrivit prezentului statut si a legislatiei in vigoare.


  Art.2. Patronatul este persoana juridica romana, neguvernamentala, fara caracter politic, fara scop lucrativ si reprezinta interesele exclusive ale producatorilor de ape minerale naturale din Romania. Patronatul este o organizatie profesionala.


  Art.3. Sediul Patronatului este in Bucuresti, Bd.Bucurestii Noi nr.52, sector 1. Romania.


  Art.4. Durata de functionare a Patronatului este nelimitata.


  Art.5. Scopul Patronatului il reprezinta promovarea, reprezentarea, sustinerea si apararea intereselor economice, tehnice si juridice ale producatorilor de ape minerale naturale in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, atat in plan national cat si international. In vederea realizarii scopului sau, Patronatul are ca obiect de activitate urmatoarele:

  a) actioneaza pentru obtinerea licentelor de exploatare in mod direct de catre membri sai, conform practicilor internationae in vederea crearii unui cadru investitional normal;
  b) vegheaza asupra respectarii Codului Deontologic al Patronatului APEMIN, care face parte integranta din prezentul statut;
  c) asigurarea deplinei libertati de initiativa si actiune a membrilor sai in scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora;
  d) elaborarea unei strategii de dezvoltare reala a industriei apelor minerale naturale si prezentarea acestei strategii autoritatilor publice;
  e) promovarea concurentei loiale, in conditiile legii, in scopul asigurarii de sanse egale pentru fiecare dintre membri sai si combaterea practicilor anticoncurentiale pe piata apelor minerale;
  f) initierea de contacte cu guvernul Romaniei si cu alte institutii ale statului, in vederea promovarii intereselor membrilor Patronatului;
  g) initierea si promovarea de propuneri de acte normative in domeniul apelor minerale naturale;
  h) participarea in organismele consultative interministeriale, guvernamentale, a programelor cu Uniunea Europeana si alte organisme internationale;
  i) realizarea unui schimb de informatii tehnice si economice in vederea dezvoltarii relatiilor de colaborare intre membri organizatiei;
  j) dezvoltarea unor politici comerciale specifice ale membriilor, pe terte piete;
  k) colaborarea cu autoritatile de stat pentru aplicarea unor conditii similare de exploatare a surselor de ape minerale pentru toti membri patronatului si urmarirea respectarii normelor legale in domeniul cercetarii, exploatarii, valorificarii si comercializarii apelor minerale naturale;
  l) colaborarea cu alte patronate sau/si asociatii patronale si profesionale din tara si strainatate;
  m) apararea intereselor membrilor patronatului si sustinerea actiunilor de eliminare de pe piata a falsilor producatori de ape minerale naturale, acestia denaturand imaginea consumatorului despre apele minerale naturale; n) informarea permanenta si sistematica a membrilor despre activitatea Patronatului, conform programului de activitate si atributiilor sale;
  o) organizarea de expozitii si manifestari specifice de promovare a produselor membrilor Patronatului;
  p) inregistrarea la OSIM si protejarea marcilor, desenelor si modelelor industriale proprii.

 • Capitolul II
  PATRIMONIUL SI FINANTAREA ACTIVITATII PATRONATULUI

  Art.6. Patrimoniul initial al Patronatului este in suma de 215.609.000 lei, constituit din aportul in numerar al membrilor fondatori si aport in natura inregistrate pana la adoptarea prezentului statut.
  Completarea ulterioara a patrimoniului Patronatului se va face din veniturile realizate de patronat, pe baza deciziei luate de consiliul director.

  Art.7. Veniturile patronatului provin din urmatoarele surse:

  - taxa de asociere la patronat – contravaloarea a 300 USD – platibila in lei, la cursul de referinta al BNR din ziua platii. Taxa se va achita in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii acceptului Adunarii Generale de primire in Patronat
  - cotizatia lunara a membrilor patronatului, cuantumul acesteia fiind stabilit de Adunarea Generala
  - donatii, sponsorizari
  - alte venituri

  Art.8. Veniturile Patronatului sunt destinate exclusiv realizarii scopului sau si nu pot fi repartizate membrilor Patronatului. Patronatul nu realizeaza profituri.

  Art.9. Activitatea economico-financiara a Patronatului se desfasoara conform prevederilor legale, pe baza bugetului propriu de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala.

  Art.10. Patronatul poate deschide conturi in lei si in valuta la orice banca din tara, conform legilor in vigoare. Patronatul va putea efectua plati atat prin conturile proprii deschise la banca cat si prin casierie proprie.


 • Capitolul III
  DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

  Art.11. Pot fi membri ai Patronatului numai producatorii de ape minerale naturale si asociatiile lor profesionale, recunoscute ca atare de autoritatea nationala din domeniul resurselor minerale, persoane juridice romane, indiferent de forma de proprietate: privata, de stat sau mixta.


  Art.12. Primirea de noi membri in Patronat se va face conform procedurii de primire descrise in continuare.
  Solicitantul va depune dosarul de prezentare a societatii la secretariatul Patronatului.

  Dosarul de prezentare trebuie sa contina: - o cerere de aderare, care va cuprinde si o mentiune referitoare la acceptarea prezentului statut si a Codului Deontologic;
  - fisa cu datele de identificare ale solicitantului;
  - actele societatii;
  - copia dupa licenta de exploatare sau dovada de omologare sau copia contractului de vanzare-cumparare de apa minerala naturala.

  Datele continute de dosar vor fi verificate de catre Consiliul director care va intocmi un raport de informare a Adunarii Generale.

  Raportul de informare impreuna cu dosarul de prezentare va fi analizat de Adunarea Generala, aceasta urmand a decide admiterea sau respingerea dosarului de primire a solicitantului.


  Termenul de finalizare a procedurii de primire in Patronat este de maximum 12 luni de la data depunerii cererii, respectiv a dosarului de primire. In aceasta perioada, solicitantul va putea fi invitat la Adunarile Generale ale Patronatului de catre Consiliul director.


  Art.13. Membri Patronatului au urmatoarele drepturi:

  - de a alege si de a fi alesi in cadrul organelor de conducere ale Patronaltului;
  - de a participa la toate activitatile pe care le intreprinde Patronatul in vederea realizarii scopului sau;
  - de a beneficia de sprijin si consultanta in domenii care privesc obiectul de activitate al Patronatului;
  - de a fi aparat in fata autoritatilor publice pentru interesele comune ale Patronatului;
  - de a fi sprijiniti sau reprezentati, dupa caz, in cazul negocierilor cu sindicatele;
  - de a pune in discutie, prin includerea pe ordinea de zi a sedintei organului deliberativ, a oricarui subiect care are legatura cu activitatea Patronatului;
  - de a propune masuri de imbunatatire a activitatii Patronatului;
  - de a participa la elaborarea strategiei Patronatului;
  - de a-si exprima dezacordul fata de hotararile organului deliberativ sau deciziile organelor de conducere ale Patronatului;
  - de a cere convocarea, in conditiile prezentului statut, a Adunarii Generale;
  - de a renunta la calitatea de membru a Patronatului;
  - de a beneficia de toate activitatile Patronatului prevazute in statut;
  - de a utilize marcile, desenele si modelele industriale proprietate ale Patronatului


  Art.14. Membri Patronatului au urmatoarele obligatii:

  - de a cunoaste si a respecta prevederile prezentului statut si a Codului Deontologic;
  - de a intreprinde, in calitate de membru al Patronatului, numai acele acte si fapte care nu contravin scopului acestuia;
  - de a plati cotizatiile stabilite de Adunarea Generala a Patronatului, la termenele stabilite;
  - de a participa la actiunile organizate de Patronat;
  - de a actiona pentru cresterea prestigiului Patronatului, facand cunoscut scopul acestuia;
  - de a nu initia actiuni, fara aprobarea organelor de conducere ale Patronatului, care ar putea implica in vreun fel Patronatul;
  - de a achita la termen cota parte din cheltuielile suplimentare pentru functionarea Patronatului, aprobate de Adunarea Generala.


  Art.15. In cazul neindeplinirii uneia sau mai multor obligatii prevazute la articolele precedente sau a obligatiilor prevazute in actele elaborate ulterior de catre Patronat, in baza prezentului statut si a codului Deontologic, membri Patronatului sunt raspunzatori, sub toate formele pe care le imbraca raspunderea pentru daunele produse, sau care le-ar fi putut produce Patronatului prin fapta lor.


  Art.16. Calitatea de membru al Patronatului inceteaza in urmatoarele situatii:
  - renuntarea la calitatea de membru al Patronatului;
  - excluderea din Patronat ca urmare a savarsirii unor fapte contrare scoupului si intereselor Patronatului;
  - dizolvarea Patronatului

  Art.17. La propunerea consiliului director al Patronatului Apemin, Adunarea Generala poate suspenda pentru o perioada determinata de timp exercitarea drepturilor de membru al Patronatului pentru acel membru care nu-si plateste cotizatiile aferente pe ultimii 3 ani consecutiv

  Excluderea unui membru al Patronatului Apemin se poate face cu votul majoritatii simple (50%plus unul) a membrilor Patronatului, in urmatoarele cazuri:
  - neachitarea cotizatiilor in termen de 90 de zile de la data incheierii perioadei de suspendare a exercitarii drepturilor de membru al Patronatului
  - incalcarea Docului Deontologic
  - nerespectarea obligatiilor statutare

 • Capitolul IV
  ORGANELE DE CONDUCERE ALE PATRONATULUI

  Art.18. Conducerea Patronatului se realizeaza prin:
  a) Adunarea Generala
  b) Consiliul director format din:
  - presedinte
  - trei vicepresedinti
  - director executiv
  c) Cenzorul

  Presedintele si cei trei vicepresedinti sunt alesi de Adunarea Generala cu votul a jumatate plus unu din numarul total al membrilor Patronatului. Directorul executiv este numit si/sau revocat de Presedinte.

  Consiliul director va propune personalul executiv, necesar desfasurarii activitatii Patronatului si volumul cheltuielilor aferente, urmând a fi aprobate de Adunarea Generala.


 • Capitolul V
  COMPETENTA SI MODUL DE FUNCTIONARE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE PATRONATULUI

  Art.19. Adunarea Generala este organul de conducere al Patronatului, alcatuit din totalitatea membrilor Patronatului, drept de vot avand numai membri cu cotizatia platita la zi. Fiecare membru are dreptul la un vot în Adunarea Generala. Dreptul la vot este conditionat de plata la zi a cotizatiei sau a altor datorii banesti scadente catre Patronat. Exercitarea dreptului la vot este suspendata pana la achitarea integrala a obligatiilor banesti fata de Patronat.

  Adunarea Generala poate fi ordinara sau extraordinara.
  Consiliul director convoaca Adunarea Generala ori de cate ori este nevoie sau la cererea a minimum 1/3 din numarul membrilor Patronatului.
  Pentru validitatea Adunarilor Generale este necesara, la prima convocare, prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor Patronatului iar hotararile se adopta cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor Patronatulului. Un membru al Patronatului poate da imputernicire unui alt membru al Patronatului pentru a-l reprezenta si a vota in numele sau.
  Cea de a doua si urmatoarele convocari sunt statutare daca sunt prezenti ½+1 din numarul membrilor Patronatului, iar hotararile se adopta cu votul majoritatii simple a celor prezenti. Exceptie de la aceasta regula fac Adunarile Generale in care se aproba modificarile si/sau completarile statutului si in cadrul carora se aleg organelle de conducere ale Patronatului. In acest caz se aplica conditiile prevazute pentru prima convocare.
  Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele atributii si competente:
  a) Alege Presedintele, Consiliul director, cu exceptia directorului executiv si cenzorului;
  b) Aproba strategia de dezvoltare si directiile principale de activitate, precum si strategia anuala a Patronatului;
  c) Aproba structura organizatorica a Patronatului, personalul executiv si cuantumul indemnizatiilor Consiliului director si a cenzorului;
  d) Analizeaza si aproba raportul anual de activitate al Consiliului director si executia bugetului de venituri si cheltuieli;
  e) Controleaza activitatea si gestiunea organelor de conducere alese;
  f) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru noul an;
  g) Stabileste cuantumul lunar (anual) al cotizatiilor membrilor Patronatului si modificarea valorii taxei de aderare la Patronat;
  h) Aproba dosarele depuse pentru primirea de noi membri in Patronat;
  i) Aproba statutul, modificarile si/sau completarile acestuia;
  j) Aproba excluderea membrilor Patronatului;
  k) Examineaza si decide dizolvarea Patronatului.

  Adunarea Generala Extraordinara are urmatoarele atributii si competente:
  a) Aproba modificarea strategiei de dezvoltare si directiile principale de activitate precum si a strategiei anuale a Patronatului;
  b) Controleaza activitatea si gestiunea organelor de conducere alese;
  c) Aproba modificarile bugetului de venituri si cheltuieli;
  d) Aproba dosarele depuse pentru primirea de noi membri in Patronat;
  e) Aproba statutul, modificarile si/sau completarile acestuia;
  f) Da mandate unor membri ai Patronatului pentru a reprezenta Patronaltul in legatura cu anumite probleme, specificate expres in mandat;
  g) Aproba excluderea membrilor Patronatului;
  h) Examineaza si decide dizolvarea Patronatului.

  Art.20. Consiliul director al Patronatului este organul de conducere si administrare al acestuia care asigura realizarea scopului si obiectivelor Patronatului.

  Consiliul director este format din cinci membri si anume:
  - Presedintele Consiliului director;/
  - Trei vicepresedinti
  - Directorul executiv
  Presedintele Consiliului director si cei trei vicepresedinti sunt alesi de Adunarea Generala, iar directorul executiv este numit de presedintele Consiliului director.

  Presedintele, vicepresedintii si directorul executiv sunt abilitati sa reprezinte Patronatul in relatiile cu tertii, inclusiv in relatiile cu bancile partenere, cu drept de semnatura.

  Consiliul director are urmatoarele atributii:
  a) Elaboreaza propuneri pentru strategia de dezvoltare si directiile de activitate;
  b) Elaboreaza propuneri pentru structura organizatorica si proiectul pentru bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul urmator;
  c) Urmareste realizarea scopului Patronatului stabilit prin statut si prin hotararile Adunarii Generale;
  d) Deruleaza programul publicitar si diverse actiuni care conduc la realizarea obiectului de activitate al Patronatului;
  e) Prezinta Adunarii Generale raportul anual de activitate si executia bugetului de venituri si cheltuieli, programul de activitate anual si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul urmator;
  f) Prezinta Adunarii Generale raportul de informare si dosarul de prezentare pentru primirea de noi membri in Patronat;
  g) Alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

  Presedintele Patronatului are urmatoarele atributii:
  - Reprezinta Patronatul in relatiile cu tertii;
  - Asigura executarea strategiilor anuale si indeplinirea hotararilor Adunarii Generale
  - Intreprinde actiunile necesare indeplinirii competentelor si atributiile stabilite prin statutul Patronatului;
  - Angajeaza cu contract de munca personalul executiv necesar desfasurarii activitatii Patronatului si ia decizia concedierii acestuia;
  - Stabileste nivelul drepturilor banesti pentru personalul propriu in limitele bugetului aprobat.
  Presedintele asigura conducerea activitatii Patronatului si raspunde in fata Adunarii Generale de activitatea desfasurata de Consiliul director in executarea hotararilor acesteia.
  Presedintele Patronatului poate delega o parte din competentele si atributiile sale directorului executiv pentru asigurarea conducerii curente a activitatii Patronatului si a personalului angajat.

  Art.21.Controlul financiar intern al Patronatului este asigurat de un cenzor, care va fi ales de Adunarea Generala pentru o perioada de 2 ani.

  Art.22. Cenzorul va avea obligatia de a verifica si a certifica transpunerea corecta a soldurilor in conformitate cu prevederile legale. In realizarea competentei sale, cenzorul:
  - verifica modul de gestionare a valorilor materiale si banesti ale Patronatului, cel putin semestrial;
  - Verifica inopinant operatiunile de casa efectuate de Patronat;
  - Sesizeaza neregulile constatate Consiliul director sau, dupa caz, Adunarii Generale;
  - Prezinta Adunarii Generale rapoartele anuale pentru exercitiile financiare expirate;
  - Poate participa la sedintele Consiliului director fara a avea drept de vot;
  - Indeplineste orice alte atributii prevazute de statut sau stabilite de Adunarea Generala sau Consiliul director.

 • Capitolul VI
  DIZOLVAREA SI LICHIDAREA PATRONATULUI

  Art.23. Dizolvarea Patronatului poate surveni in urmatoarele cazuri:
  a) Prin hotararea Adunarii Generale a Patronatului;
  b) Cand scopul Patronatului nu mai poate fi realizat;
  c) Cand numarul membrilor Patronatului nu se incadreaza in prevederile art.3 alin.3 din Legea nr.356/2001;
  d) Cand Patronatul devine insolvabil ca urmare a nedepunerii cotizatiilor si a contravalorii prestatiilor de catre membri Patronatului timp de 1 an de zile;
  e) Cand exista o hotarare judecatoreasca definitiva prin care s-a stabilit ca actiunile Patronatului au fost contrare ordinii publice si/sau actiunile lui au fost ilicite;
  f) Cand Patronatele sunt desfiintate printr-o hotarare de Guvern. Dizovarea patronalului conduce la lichidarea acestuia.

  Art.24. Patronatul va fi lichidat in cazul aparitiei uneia dintre situatiile prevazute la art.23, in baza hotararii Adunarii Generale.

  Lichidarea patrimoniului se va face de catre Consiliul director sau de lichidatorii numiti de Adunarea Generala. Lichidatorii mai pot fi numiti si de instantele judecatoresti competente, in cazurile prevazute de art.23 lit e) si lit. f) din prezentul statut.

  Lichidatorii se vor supune regulilor mandatului atat fata de Patronat cat si fata de asociati si isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

  Lichidatorii sunt obligati sa continue toate operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii Patronatului si, daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare pentru finalizarea celor aflate in curs.

  Lichidatorii sunt obligati sa indeplineasca toate procedurile prevazute de Ordonanta nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile pentru publicarea lichidarii si radierea Patronatului din Registrul aAociatiilor si Fundatiilor.

  Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, declarand operatiunile de lichidare la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor al instantei judecatoresti competente.

  Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele Patronatului si ale lichidarii. Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati descarcati si li se va elibera, in acest scop, un act constatator.

  Patronatul inceteaza a mai exista incepand cu data radierii lui din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.


 • Capitolul VII
  DISPOZITII FINALE

  Art.25. Modificarea statutului Patronatului se va putea face de catre Adunarea Generala numai respectand procedura prevazuta la art.19 din prezentul statut.

  Art.26. Prezentul statut se completeaza cu prevederile Legii nr.356/2001 a patronatelor, ale Ordonantei Guvernului nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile si ale altor normative in vigoare.